ogniwa fotowoltaiczne poznań

Ekologiczne miasto

Osoby odpowiedzialne za rozwój współczesnych miast bardzo dużą uwagę zwracają na to, aby były one ekologiczne.

Jednym ze sposobów na tworzenie ekologicznego miasta jest montaż w nim takich urządzeń, które pozwalają na wytwarzanie prądu elektrycznego ze światła słonecznego.

W ten sposób można oświetlać lub doświetlać duże budynki miejskie.

Wystarczy umieszczać na powierzchni dachu panele słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne w innej formie, żeby oświetlać budynek bez potrzeby wydawania dodatkowych pieniędzy.
W chłodniejszych miastach można wykorzystywać również kolektory słoneczne dla ocieplania budynków.
W ekologicznych miastach spotkać można również takie urządzenia, jak parkometry zasilane energią słoneczną.

Polska i kwestia OZE

W Ustawie Prawo energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako ?źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych?. W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii, o czym mówi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r.
(Dz.U.

z 2005 nr 261 poz.

2187)36.

W rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r.
do 9% w 2010 roku. W 2006 r.

przyjęto nowelizację ustawy, ustalając nowy poziom 10,4% w 2010 r (Dz.U.

2006 nr 205 poz.

1510)37. W 2010 r.

przyjęto nowelizację ustawy prawo energetyczne (Dz.U.

2010 nr 21, poz.

104)38 oraz nowe rozporządzenie (Dz.U.

z 2010 nr 34, poz.

182)39. 27 lipca 2012 ogłoszona została trzecia wersja prawa o OZE, która całościowo ma regulować sprawy związane z energetyką odnawialną w Polsce. Ustawa wychodzi naprzeciw przepisom unijnym dotyczącym zielonej energetyki i obliguje Polskę do większego wsparcia tej gałęzi przemysłu. Planowano wejście w życie ustawy 1 stycznia 2013.40 Termin ten nie został jednak dotrzymany. 26 listopada 2012 w Sejmie odbyło się wysłuchanie obywatelskie na temat wdrożenia dyrektywy UE dotyczącej odnawialnych źródeł energii41.

Udział wzięli parlamentarzyści, eksperci i przedsiębiorcy związani z sektorem OZE42. Od połowy 2013 roku prowadzone były prace nad kolejną wersją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawierać miała nowy system wsparcia w postaci aukcji OZE (przetargów w formie aukcji holenderskich, w których wyłaniany jest inwestor otrzymujący wsparcie)43. Podpisana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w marcu 2015 ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) (Dz.U.

z 2015 r.

poz.

478)44 pozwoli uzyskać do 2020 r.
15% udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Po zmianie rządu, nowy Sejm (VIII kadencji) przegłosował tzw.

małą nowelizację ustawy o OZE w ostatnich dniach 2015 roku (Dz.U.

z 2015 Poz. 2365)46. Na jej mocy wejście w życie czwartego rozdziału ustawy o OZE, dotyczącego m.in. aukcyjnego systemu wsparcia OZE, który ma zastąpić stosowane dotychczas "zielone certyfikaty" oraz wsparcie dla prosumentów, czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii z małych źródeł odnawialnych, zostało odłożone o pół roku, do 1 lipca 2016 r. 10 czerwca 2016 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii

Obsługiwanie oświetlaniem i ocieplaniem inteligentnego domu

ogniwa fotowoltaiczne poznań Montaż inteligentnego domu ma pozwolić na obsługiwanie domowego oświetlenia i ogrzewania za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Przy jego wykorzystaniu można zaświecać światło w wybranej części domu oraz wyłączać je w momencie, kiedy nie jest już potrzebne.

Jednocześnie ogrzewanie może włączać się w momencie, kiedy temperatura w domu za bardzo się obniży.

W skład inteligentnego domu wchodzą także panele słoneczne oraz kolektory słoneczne.

Panele słoneczne są w stanie przetwarzać światło słoneczne w energię elektryczną, a dzięki temu pozwalają na zaprowadzenie domowych oszczędności.

Natomiast kolektory słoneczne są w stanie ogrzewać wodę użytkową do wybranej przez domowników temperatury.

.